"SCOTTISH MELODY" oil on canvas 70х90 2011.

16.04.2012